Alınan kararlar şöyle: “İlimiz Hıhssıhha Meclisi 03.03.2021 tarihinde saat 10.00'da Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

YÜZE EGİTİM UYGULAMALARI

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin alınan kararlar gereğince ilimiz orta riskli iller gurubunda bulunduğundan eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-İlimiz merkeze bağlı köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okullar daha önceki kararlar doğrultusunda eğitim öğretime devam edeceklerdir.

2- 2 Mart 2021 tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacak olan ilimiz merkeze bağlı ilkokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır.

3- 2 Mart 2021 tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacak olan ilimiz merkeze bağlı ortaokulların 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır.

4- 2 Mart 2021 tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacak olan ilimiz merkeze bağlı imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır.

5- 2 Mart 2021 tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacak olan ortaokulların 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır,

6- 2 Mart 2021 tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacak olan imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır.

7- 2 Mart 2021 tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacak okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacaktır.

8- İlimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıflan ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz) dakika; tenemsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) de programlan dâhilinde yüz yüze eğitim yapacaklardır.

9- Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecektir. Bölünme sonucu oluşan grupların hmgi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacaktır.

10- 0rtaöğetİm pansiyonları, yatılı bölge ortaokulları, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının pansiyonlarından, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak öğencilerin yararlanmaları sağlanacaktxr.

11- Tasıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında tasıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasım asgari seviyeye indirecek şekilde planlanacaktır.

12- 0kullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No.1u Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşleünelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ve ilgi "Eğitim Kurumlarımda Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” doğultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumu gerçekleştirilecektir.

13- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca öğle amsı uygulamasının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecektir.

14- Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çok programlı Anadolu Liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine tüm illerde 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanılacaktır.

15- 0rtaöğetim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında; haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanacaktır. 12. sınıflarda ise yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16 en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

16- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının 9, 10 ve 11. Sınıflarında haftada 2 gün, seyreltilmiş sınıflarda yapılacaktır.

17- Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanılacak olup haftada 16-24 saat üzerinden planlamalar yapılacaktır.

18- İlimiz merk v m' rkeze bağlı okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerden

Tasıma Yoluyla Eğitim yönetmeliği hükümleri kapsamında taşman ilkokul, ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yemek hizmeti verilmeyecektir. Ancak ortaöğretim kademesinin tüm türlerindeki okullarda eğitim öğretim gören taşma kapsamındaki öğrencilere yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınacak şekilde yemek paketi verilebilecektir.

19-Resmî eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kursları yüz yüze devam edecektir.

20-Öğencilerin okulda geçirdikleri tüm zaman diliminde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendinne yapılacak, "Eğitim Kurumlarımda Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontol Kılavuzu” hükümlerine uyulacaktır.

B-) Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde olan Kur'an Kursları

Tüm dünyayı etkisi alana alan Covid-19 salgınının mahallindeki seyi dikkate alınarak Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı uhdesinde olan Kur'an kursu öğretim programlarında yüz yüze eğüme g#lebilecektir.

Yüz yüze eğiüme geçilmesi halinde; l-Ders saatleri 30 dk. tenem aralığı ise 10 dk. olarak uygulanacaktır.

2-Eğitimlerde sadece temel öğetim programlan yüz yüze uygulanacak olup kısa süreli öğretim progamlan ile Haydi Türkiye Evden Küffarı Öğrenmeye/Okumaya ve Camilerde Kufan Öğretimi Hafta Sonu pıogamlan çevrim içi olarak uygulanmaya devam edecektir.

3-TemeI öğretim programlarında yüz yüze eğitime geçildiğinde çevrim içi devam etmek isteyen öğencilerle çevrim içi, yüz yüze devam etmek isteyen öğencilerle yüz yü.ZR olmak üzere iki yııp oluşturularak eğitime devam edilecektir. Toplun ders saati yııplardaki öğrenci sayılan dikkate alınarak öğeüci tarafından iki gup arasında paylaştırılacaktır.

4-Sınıfta aynı anda en fazla 10 öğenci bulunacaktır. Yüz yüze eğitime 10 öğrenciden fazla talep olması durumunda randevulu sistem uygulanacaktır.

C-) İşyerlerinin Çalışma saatleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğultusunda İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir.

Bu doğrultuda daha önce açılışkapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, kuruyemişçi, tekel bayii, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış kapanış saatlerinin orta risk grubundaki ilimizde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

D-) 2020/94 nolu II Hıfzısıhha kararımız Madde 2 ile faaliyeti durdurulan hamam, sauna ve masaj salonunun Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla; faaliyetlerine başlamasına,

E-) İLİMİZ SEMT PAZAR YERLERİ

1 ATAKÖY SEMT PAZARYERİ PAZARTESİ

2 SAHİPATA SEMT PAZARYERİ SALI

3 KAPALI KATLI SEMT PAZARYERİ ÇARŞAMBA

4 MAREŞAL MAHALLESİ PAZARYERİ ÇARŞAMBA

5 HARBİŞ SEMT PAZARYERİ PERŞEMBE

6 KARŞIYAKA SEMT PAZARYERİ PERŞEMBE

7 FATİH- EŞREFPAŞA SEMT PAZARYERİ CUMA

8 MECİDİYE SEMT PAZARYERİ CUMA

9 FUAR ALANI PAZARYERİ CUMARTESİ

10 UYDUKENT SEMT PAZARYERİ PAZAR

11 ÇAVUŞBAŞ SEMT PAZARYERİ PAZAR

12 İKİNCİ EL OTO PAZARI (Fuar semt paz) PAZAR

Tablodaki şekilde düzenlenmiştir.

Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır,

Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Cem Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

Alman kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

Bu kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile tebliğ edilmesi gerektiğine; oy birliği ile karar verilmiştir.

Valilik açıkladı! Yüzyüze eğitimle ilgili tüm detaylar

Afyonkarahisar İl Hıfzısıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında toplanarak yüzyüze eğitim ve bazı konularda önemli kararlar aldı.
EĞİTİM 6.03.2021 00:25:00 0


 • Salı 18 ° / 9 ° Parçalı bulutlu
 • Çarşamba 19 ° / 3 ° Güneşli
 • Perşembe 20 ° / 3 ° Güneşli
 • BIST 100

  1.375%-0,17
 • DOLAR

  8,1260% 0,47
 • EURO

  9,7903% 0,53
 • GRAM ALTIN

  6,77% 0,73
 • Ç. ALTIN

  11,1705% 0,73