Cemil PASLI


Adalet, Parlamento ve Protestanlık

Aile, Eğitim ve İletişim Uzmanı Cemil Paslı'nın kaleminden...


John Locke (ö.1704) genelde Avrupa’nın özelde ise İngiltere’nin yönetim felsefesininteşekkülündeen önemli isimdir.

Aslında hekim de olan Lucke, yoğunluğunu gençliğinden itibaren siyasi ve sosyal konularla meşguliyete vermiştir. İngiltere’de uzun süre yürüttüğü önemli siyasi görevlerden ve yoğun çalışma temposundanbıkan Locke, yakalandığı astım hastalığını bahane ederek Paris’in yumuşakikliminde şifa bulmak arzusuyla 1675 yılında Fransa’ya gider ve orada dörtyıl kalır. Locke, 1679’a kadar Fransa’da geçirdiği dört yıl boyunca Descartesüzerine çalışmış ve çağın büyük zekâlarından bazılarıyla ilişkiler kurmuştur.Nitekim Fransa’da geçirdiği bu dört yıl, Locke’un kendi felsefi görüşlerinintemelini attığı dönem olarak kabul edilmektedir.

1679 yılında Fransa’dan İngiltere’ye dönen Locke, kendisini tam birsiyasi karmaşanın ortasında bulmuştur. 1681’de iktidardan düşenShaftesbury Kontu hainlikle yargılanır. Kont temize çıkmasına rağmenhayatından endişe ederek ülkeden kaçar ve Hollanda’ya yerleşir. Konta yakınolup İngiltere’de kalanlar için işler kötü gitmeye başlayınca Locke da1683’te İngiltere’den ayrılarak Hollanda’ya gitmiştir. İngiltere’de artıkaranan bir suçlu durumuna düşen Locke’un bütün görevlerine de sonverilmiştir.

1689 yılına kadar devam edecek olan Hollanda hayatı, Fransa’datemeli atılan felsefi fikirlerin olgunlaştırılması ve İngiltere’de 1689’danitibaren yayımlanacak olan eserlerinin kaleme alınması bakımından Lockeiçin oldukça verimli geçmiştir. Bu dönem altı yıl sürmüştür.Locke Hollanda’da siyasetle ilgilenmekten vazgeçmemiştir. BirHollandalı olan Orangeli William’ı İngiltere tahtına çıkarma planında, onatavsiyelerde bulunanlardan birisi de Locke’tur.

1640-1688 yılları arası adalet, özgürlük ve istikrardan uzak İngiltere ağır bedeller ödemiştir. Ülkesiyle yakından ilgilenmeyi bırakmayan Locke faaliyetlerine hiç ara vermemiş, neticede yaptığı planlartutmuş, 1688 Muhteşem Devrimi’nin ardından Kral II. James yurt dışınakaçmak zorunda kalmıştır. Bu kaçışın ardından bütün diğer siyasi kaçaklargibi Locke için de İngiltere’ye dönmekte bir sakınca kalmamıştır. Bununüzerine Şubat 1689’da Hollanda’dan İngiltere’ye gelen OrangePrensesi’ninmaiyeti arasında Locke da yerini almış ve İngiltere’ye geri dönmüştür

1688’de John Locke’n fikir babalığını yaptığı Muhteşem Devrimi gerçekleştiren463 gemi ve 40.000 askerle İngiltere açıklarına gelen Avrupa ortak gücü diyebileceğimiz donanmaya ait gemilerin yelkenlerinin tamamındaAdalet, Parlamento ve Protestanlıkkelimeleri yazmaktaydı.

İngiltere ve Avrupa kendi yönetim sistemlerini bu 3 temel ilke üzerine kurdular.

  1. Adalet: Herkesin bildiği evrensel adalette; kanun önünde herkes eşitti.
  2. Parlamento: Halkın devlet ve yönetimin merkezinde ve gerçek sahibi demek oluyordu.
  3. Protestanlık: Her daim değişim ve yeniliğe açık,statükocu Katoliklere karşı yenilenmeyi esas alan eleştirel düşünceyi temsil ediyordu.

Kendileri dışındaki ülke ve halklara bunları reva görmese de kendileri için İngiltere ve kara Avrupa’sı bu ilkeleri geliştirmeye devam ettiler ve ediyorlar. Çünkü her gün yenilenen alemde kaliteli bir yönetim sisteminin de kendini her gün yenilemesi, güncellemesi bir zorunluluktur.

Bizlere düşen dünyada yaşanan güzel tecrübelerden yararlanmak ilkesi ile hareket etmek.

Adaletli, cumhuru, halkı merkeze alan istişare ve eleştiriye açık, yenilik ve değişimi esas alan bir yönetim anlayışı İslam’da yüzlerce ayet ve hadisle emredilmiştir.

 

Justice, ParliamentandProtestantism.

John Locke (d.1704) is themostimportant name in theformation of themanagementphilosophy of Europe in general andEngland in particular.

Lucke, who is actually a physician, has beenbusywithpoliticalandsocialissues since his youth. Tired of his long-termimportantpoliticalduties in Englandand his intenseworkschedule, Locke wentto France in 1675 tofindhealing in themildclimate of Paris, using his asthma as an excuse, andstayedthereforfouryears. Duringthefouryears he spent in France, until 1679, Locke studied Descartes andestablishedrelationshipswithsome of thegreatminds of the age. As a matter of fact, thesefouryears he spent in France areaccepted as theperiod in which Locke laidthefoundations of his ownphilosophicalviews.

ReturningtoEnglandfrom France in 1679, Locke foundhimself in themiddle of a completepoliticalturmoil. The Earl of Shaftesbury, whofellfrompower in 1681, is triedfortreason. AlthoughtheCount is cleared, he fleesthecountryandsettles in theNetherlands, fearingfor his life. Whenthingsstartedtogobadforthosewhowereclosetothecountandstayed in England, Locke leftEngland in 1683 andwenttoHolland. Locke, who is now a wantedcriminal in England, has beenterminatedfromall his duties.

TheDutch life, whichwillcontinueuntil 1689, has beenveryproductivefor Locke in terms of maturingthephilosophicalideaswhosefoundationswerelaid in France andwritingtheworksthatwill be published in Englandfrom 1689. Thisperiodlastedsixyears. Locke did not giveup his interest in politics in theNetherlands. Locke is one of thosewhoadvisehim in the plan tobring William of Orange, a Dutchman, tothethrone of England.

England, whichwas far fromjustice, freedomandstabilitybetweentheyears 1640-1688, paid a heavyprice. Locke, whodid not ceaseto be closelyinterested in his country, neverstopped his activities, as a result, his plansworked. Afterthe Great Revolution of 1688, King II. James had tofleethecountry. Afterthisescape, likeallotherpoliticalfugitives, therewasnoharm in returningtoEnglandfor Locke. Thereupon, in February 1689, Locke took his placeamongtheentourage of thePrincess of Orange, whocametoEnglandfromHollandandreturnedtoEngland.

In 1688, thewordsJustice, ParliamentandProtestantismwerewritten on allthesails of theshipsbelongingtothenavy, whichwe can calltheEuropeancommonpower, whichcametotheshores of Englandwith 463 shipsand 40,000 soldiersthatcarriedouttheMagnificentRevolution, which John Locke wasthefather of.

Englandand Europe haveestablishedtheirmanagementsystems on these 3 basicprinciples.

1. Justice: Intheuniversaljusticethateveryoneknows; Allwereequalbeforethelaw.

2. Parliament: Itmeantthatthepeoplewere at thecenter of thestateandadministrationandweretherealowners.

3. Protestantism: Alwaysopentochangeandinnovation, it represented a criticalthinkingbased on renewalagainstthestatusquoCatholics.

Althoughcountriesandpeoplesotherthanthemselves do not seetheseprinciples, Englandandcontinental Europe havecontinuedtodeveloptheseprinciplesforthemselves. Because in a worldthat is renewedeveryday, it is a necessityfor a qualitymanagementsystemtorenewandupdateitselfeveryday.

Ourduty is toactwiththeprinciple of benefitingfromthegoodexperiences in theworld.

An understanding of governmentthat is just, centered on thepeople, opentoconsultationandcriticism, based on innovationandchange, is commanded in Islambyhundreds of versesandhadiths.