Rasime Fedakar


Sadece hayal edebilenler başarır

Mali Müşavir Rasime Fedakar'ın kaleminden...


1-7 Mart Muhasebe Haftası Vesilesiyle Bugün de köşemize “Mali Müşavirleri” konuk edelim.

32 yıl önce 3568 sayılı kanun ile yasal statüsüne kavuşan Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği,  geçen süre içinde iş dünyasına yön vererek iktisadi hayatın asli unsuru haline geldi.

Tabii ki bu süre içerisinde kurumsallaşma sürecini tamamlamış olmasına rağmen, birçok sorun da çözüm sırasını beklemektedir. İnşallah bu sorunların çözümüne de katkı sunmaya meslek örgütleri eli ile vesile oluruz.

Bugün ülkemizde yaklaşık 110.000 civarında mali müşavir ve 5.000 civarında da yeminli mali müşavir meslek mensubu ve yüz binlerce muhasebe ara elemanı,  ekonomik hayatın içinde;  ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde vergi mükelleflerinin defterlerini tutup, bilanço, gelir tablosu ile kar dağıtım tabloları ve diğer belgelerini düzenlemektedirler.  Muhasebe ile ilgili konularda inceleme, tahlil, denetim, tahkim ve bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktadırlar.

İşletme ile ilişki içerisinde bulunan bütün taraflar, ortaklar, yöneticiler, bankalar, hatta çalışanlar; işletme ile ilgili doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duyarlar. Ekonomik ve mali yapının sağlıklı bir şekilde işleyişi için ihtiyaç duyulan bu bilgiler muhasebe meslek mensuplarınca hazırlanır.

Mali müşavirlik mesleği, teknolojik ilerlemenin ışığında kademeli olarak elektronik ortamlara taşındığından başlangıcından bu yana kabuk değiştiren bir meslek. Eskiden “mukayyit” yani  kayıt işlerini yapan kimse olarak algılanırken, şimdi adeta devletin vatandaşla arasındaki çözüm ortağı. Hatta denilebilir ki devletin vatandaşı üzerindeki şefkat eli.

Muhasebe nedir sorusuna verdiğimiz  en kısa cevap, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bilim dalıdır, diyoruz. Aslında bu tanım bile, ekonomik hayatın vazgeçilmezleri olduklarının en öz anlatımıdır. Bu perspektiften bakıldığında, muhasebe mesleğini icra edeceklerin, ticaret hayatına yön veren kişiler olacağının bilinciyle yetiştirilmeleri gerekmektedir. 

Ara elaman ihtiyacının ticaret liseleri ve meslek yüksek okulları eliyle kuvvetlendirilmesi,  ihtisas yapacakların da teknolojik, mesleki, hukuki, teknik bilgilerle çalışma hayatına adım atacak donanımlarla yetiştirilmeleri siyasi iradenin ve eğitim politikasının en önemli görevlerinden biri olmalıdır.

Ülkemizde 3568 sayılı kanunun kabul tarihi esas alındığından, 1 Mart Muhasebeciler Günü olarak kutlanmaktadır. Sultan 1. Abdülmecit zamanında yani Tanzimat  döneminde 1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu'nun bir kısmının tercümesiyle 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret yürürlüğe girmiştir. Şu durumda tarihsel sürece baktığımızda, mesleğimizin 32. değil, 172. yılını kutluyoruz dememiz mümkündür. Örneğin;

  • Türkiye' de Posta Nezaretinin kuruluş yılı olarak 1840 yılı,
  • Polis Teşkilatının kuruluş yılı olarak 1845 yılı,
  • Jandarma’nın kuruluş yılı olarak Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi’nin yürürlüğe girdiği 1839 yılı
  • Ulusal tarihimizin ilk üniversitesi olan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un kuruluşu 1773 yılı
  • Avukatlık mesleğini düzenleyen ilk metin olarak Dava Vekilleri Nizamnamesi’nin kabul edildiği 1876 yılı.

Şu durumda muhasebe mesleğinin de başlangıç yılını 1850’den bu yana almamızda bir beis olmamalıdır.

Nasıl mali müşavir olunur?

Mali müşavirlik ruhsatlı bir meslek. Öncelikle hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarının herhangi birisinden, lisans mezunu olmak gerekiyor. Sonrasında staja başlama sınavını kazanıp, 3 yıllık staj dönemi ve ardından mesleki yeterlilik sınavları bariyerlerini de geçmek gerek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)’dan alınacak ruhsatname ve ilgili şehirdeki odanın çalışanlar listesine kaydolmak koşulu ile aktif çalışma hayatında mali müşavirler yerlerini alırlar.

Kendilerine mali müşavir olma hedefi koyan gençlerimizin de bana göre  en önemli ihtiyaçları olacak şey, hayallerine güvenmeleri.

HAYATTA SADECE HAYAL EDEBİLENLER BAŞARIR.